เรื่องเด่น

ยิ่งเติม ยิ่งคุ้ม

อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 2566

ลูกค้าเติมเงินมือถือค่ายใดก็ได้ผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สะสมครบ 200 บาท แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ผ่าน QR ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต (จำกัด 1 สิทธิ์  / ลูกค้า / ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย)

เติมเงินค่ายมือถือ
ผ่านเป๋าตังค์วอลเล็ต

สะสมครบ 200 บาท
แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อเป็น สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงินมือถือค่ายใดก็ได้ผ่านเมนู ‘บริการเติมเงิน’ ในหมวด ‘โทรศัพท์’ ผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สะสมครบ 200 บาท (“ลูกค้า”) สามารถกดแลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ (ตามยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนด) ผ่านเป๋าตังเปย์ วอลเล็ตและสแกนผ่าน QR ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดย QR ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ QR ร้านค้าถุงเงิน, QR ร้านค้า K SHOP, QR ร้านค้าแม่มณี, QR ร้านค้ามั่งมี ช้อป, QR ร้านค้า BeMerchant NextGen, และ QR ร้านค้า ttb smart shop
 • ลูกค้าที่เติมเงินมือถือครั้งแรกผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าเดิมที่เคยเติมเงินมือถือผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ตแล้ว สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จำกัดจำนวนการกดรับคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • รางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ลูกค้ากดรับคูปองส่วนลด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคำสั่งการทำรายการเติมเงินมือถือถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธในทุกกรณี
 • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้  และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง (โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด) และสมัครบริการเป๋าตังเปย์วอลเล็ต
 • กดไอคอน ‘บริการเติมเงิน’
 • เลือกผู้ให้บริการเติมเงินในหมวด ‘โทรศัพท์’ เท่านั้น
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน (สะสมครบ 200 บาท ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการเติมเงิน
 • กดบันทึกสลิป
 • เมื่อเติมเงิน (ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สำเร็จ จึงสามารถกดแลกรับคูปองส่วนลดได้
 • สามารถตรวจสอบคูปองส่วนลดที่ได้รับ โดยเข้าไปที่ ‘ภารกิจและเกม’ > กดเลือก ‘คูปองของฉัน’ > กดเลือกรางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรม “ยิ่งเติมยิ่งคุ้ม” > อ่านรายละเอียดและกดใช้งานคูปอง