เรื่องเด่น

ฉลอง 57 ปีธนาคารกรุงไทย ลูกค้านิติบุคคลโอนเงินต่างประเทศ ลดค่าธรรมเนียมโอนเงิน 57% โอนผ่านบริการ Krungthai BUSINESS WARP

อัพเดทวันที่ 5 เม.ย. 2566

ฉลอง 57 ปีธนาคารกรุงไทย
ลูกค้านิติบุคคลโอนเงินต่างประเทศ
ลดค่าธรรมเนียมโอนเงิน 57%
โอนผ่านบริการ Krungthai BUSINESS WARP
ในช่องทาง Krungthai BUSINESS 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566


รายละเอียดของรางวัล

รับทันทีส่วนลดค่าธรรมเนียม 57% จากค่าธรรมเนียมปกติ
เมื่อโอนเงินต่างประเทศผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS ด้วยบริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai BUSINESS WARP

เงื่อนไขโปรโมชั่น ดังนี้

 1. ลูกค้านิติบุคคลที่ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศผ่านระบบ Krungthai BUSINESS โดยเลือกช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP รับทันทีส่วนลดค่าธรรมเนียม 57% ของค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ
 2. โอนออก 9 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD
 3. สำหรับการโอนเงินประเภท Charge OUR (เก็บค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศจากผู้ขอโอน)
 4. Source of Fund ได้แก่ บัญชีเงินบาท และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
 5. วงเงินการให้บริการ น้อยกว่า USD 200,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด)
 6. โอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไป ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการโอนเงิน
 7. กรณีรายละเอียดการโอนหรือข้อมูลผู้รับเงินไม่ครบถ้วน หรือธนาคารปลายทางไม่อยู่ในเครือข่ายบริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS WARP
 8. โปรโมชั่นบริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai BUSINESS WARP มีการจำกัดปริมาณธุรกรรมที่โอนได้ในแต่ละสกุลต่อวัน
 9. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566
 10. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทาง Krungthai Business หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 12. หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 13. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัคร Krungthai BUSINESS ได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Corporate Contact Center 02-111-9999รายละเอียดและเงื่อนไข

 • ลูกค้านิติบุคคล และใช้บริการผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS
 • รองรับ 9 สกุลเงิน โอนไปประเทศปลายทางมากกว่า 100 ประเทศ
 • สามารถเลือกโอนออกจากบัญชีบาทหรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
 • วงเงินน้อยกว่า USD 200,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ต่อรายการ
 • ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การโอนเงินที่ BOT อนุญาตสำหรับยอดโอนน้อยกว่า USD 200,000
 • ค่าธรรมเนียมโอนเงิน Charge OUR (ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน)