เรื่องเด่น

สมัครเป๋าเปย์ปุ๊บ เติมปั๊บ รับส่วนลดรวม 60 บาท

อัพเดทวันที่ 31 มี.ค. 2566

ลูกค้าสมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ต และเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ขั้นต่ำ 200 บาท/รายการ แลกรับคูปองส่วนลดรวม 60 บาท สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต (จำกัดการได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 2 สิทธิ์ / ลูกค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย)

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาตามประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ตและยืนยันตัวตนสำเร็จ และเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ตภายในระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น (“ลูกค้า”)
 2. ลูกค้าที่สมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ตและยืนยันตัวตนสำเร็จ รับ 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยมีจำกัดจำนวนคูปองส่วนลด 200,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย และเมื่อลูกค้าเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ขั้นต่ำ 200 บาท/รายการ รับเพิ่มอีก 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาทในครั้งถัดไป โดยมีจำกัดจำนวนคูปองส่วนลด 100,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 3. คูปองส่วนลดดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ 30 บาท/รายการตามมูลค่าการใช้จ่ายขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเมื่อชำระผ่าน QR ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต โดย QR ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ QR ร้านค้าถุงเงิน, QR ร้านค้า K SHOP, QR ร้านค้าแม่มณี, QR ร้านค้ามั่งมี ช้อป, QR ร้านค้า BeMerchant NextGen, และ QR ร้านค้า ttb smart shop
 4. การได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 2 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 5. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาตามประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 6. รางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองนั้นๆ กำหนด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 7. คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 10. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 11. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 12. เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 13. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง (โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด)
 2. กดสมัครบริการเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ทำตามขั้นตอนการสมัครจนสำเร็จ
 3. กดไอคอน ‘ภารกิจรับรางวัล’ และเลือกภารกิจ ‘สมัครเป๋าเปย์ปุ๊บเติมปั๊บ’
 4. ลูกค้าจะได้รับ 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ จากการสมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ตสำเร็จ สามารถกดแลกรับคูปองส่วนลดได้
 5. ลูกค้าเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ตเพื่อสะสมเพิ่มอีก 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกลับสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์แล้วกดที่ ‘+เติมเงิน’
 6. เลือกช่องทางการเติมเงินที่ต้องการ
 7. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ (ขั้นต่ำ 200 บาท/รายการ ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 8. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการเติมเงิน
 9. เมื่อเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต (ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สำเร็จ จะได้รับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 ดอก ลูกค้ากลับเข้าสู่หน้าภารกิจ ‘สมัครเป๋าเปย์ปุ๊บเติมปั๊บ’ เพื่อกดแลกรับคูปองส่วนลดอีกครั้ง
 10. สามารถตรวจสอบคูปองส่วนลดที่ได้รับ โดยเข้าไปที่ ‘ภารกิจและเกม’ > กดเลือก ‘คูปองของฉัน’ > กดเลือกรางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรม “สมัครเป๋าเปย์ปุ๊บเติมปั๊บ” > อ่านรายละเอียดและกดใช้งานคูปอง