เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครใช้บริการโอนเงินเมียนมา ASEAN Payment Gateway รายใหม่ ในเขต EEC

อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 2566

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำการสมัครใช้บริการโอนเงินเมียนมา ASEAN Payment Gateway รายใหม่ ในเขต EEC 5 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด และมีการโอนตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ Voucher Big C มูลค่า 300 บาท


ลูกค้าบุคคลธรรมดา มีสิทธิ์ได้รับ บัตรกำนัล Big C มูลค่า 300 บาท เมื่อมีการสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ภายในเขต EEC 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด และมีการโอนเงินต่างประเทศเมียนมาผ่านระบบ APG ผ่านช่องทางสาขา,ตู้เอทีเอ็ม,Web App ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 66 (เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนที่จะครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)


เงื่อนไข

 • ต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • จำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
 • ลูกค้าที่มีสิทธิจะได้รับ บัตรกำนัล Big C จะต้องสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่ ผ่านสาขา ภายในเขต EEC 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด และมีการโอนเงินไปประเทศเมียนมาผ่านระบบ APG ผ่านช่องทางสาขา,ตู้เอทีเอ็ม,Web App ตั้งแต่วันที่ 1มี.ค.66 – 31 พ.ค.66 (“ระยะเวลาโปรโมชั่น 3 เดือน) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิที่กำหนดก่อนที่จะครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ธนาคารจะยึดถือข้อมูลลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่ และทำการโอนเสร็จสิ้นแล้วถึงจะถือว่าเป็นผู้ได้สิทธิ์รับบัตรกำนัล Big C ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • จำกัดสิทธิ์ลูกค้าผู้ได้รับ บัตรกำนัล Big C 1000 ท่านแรก สมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่และมีการโอนสำเร็จเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่ ที่สาขาภายในเขต EEC 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด
 • ลูกค้าจะได้รับ บัตรกำนัล เมื่อสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) รายใหม่และโอนเงินสำเร็จตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดสิทธิ์การรับ บัตรกำนัล Big C 1000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • จำกัดสิทธิ์การรับ บัตรกำนัล Big C 1สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
 • ลูกค้าสามารถรับ บัตรกำนัล Big C 300 บาท ได้ที่สาขาของธนาคารที่ลูกค้ามาทำการสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าต้องมาทำการรับ บัตรกำนัล Big C ด้วยตัวเองที่สาขาสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) เท่านั้นไม่มีการมอบฉันทะหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล ทางธนาคารขอจัดส่งของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า 300 บาท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรกำนัล Big C ไม่สามารถ ทอน คืน โอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในทุกกรณี
 • บัตรกำนัลสามารถใช้ชำระสินค้าร่วมกับเงินสดได้ที่บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ตามมูลค่าในบัตรกำนัล
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตาม บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา APG ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการรับเพิ่ม 30 จ๊าด / 1 ดอลลาร์ เมื่อโอนเงิน APG ไปเมียนมา เป็นไปตามประกาศของธนาคารกลางประเทศเมียนมา