เรื่องเด่น

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา APG ผ่านช่องทาง Web Application บนมือถือ

อัพเดทวันที่ 9 มี.ค. 2566

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) ผ่านช่องทาง Web App (บริการ Cash delivery ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น) ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

 • สิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศเมียนมา ASAEN Payment Gateway (APG) ผ่านช่องทาง Web App ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา APG ให้กับลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  • ลูกค้าต้องทำธุรกรรมด้วยตนเอง ผ่าน Web Application บนมือถือ โดยการ
   1. เข้าสู่ระบบโดยการพิมพ์ https://smartfx.krungthai.com/apg (สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet)
   2. เข้าสู่ระบบด้วยการ Scan QR Code (สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet)
  • โอนผ่านช่องทาง web application บนมือถือ ค่าธรรมเนียมการโอนเป็น 0 บาท
  • โอนผ่านช่องทางอื่นๆ คิดค่าบริการตามอัตราปกติ (150 บาท / รายการ )
  • ลูกค้าสามารถทำรายการได้สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท/รายการ/วัน
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์และบัตร ATM กับธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียนผู้รับเงินปลายทางกับธนาคารก่อนจึงจะทารายการโอนเงินได้
 • หมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นหมายเลขที่แจ้งไว้กับทางธนาคารเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • หากข้อมูลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องแจ้งอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนทำการลงทะเบียนใช้บริการ
 • หลังจากลงทะเบียนโอนผ่าน Web Application หรือ Mobile Application จะสามารถทำรายการได้ในวันถัดไป
 • กรณีทำรายการด้วยตนเองผ่าน Web Application ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขที่หน้าบัตร 16 หลัก Password 6 หลัก และ รหัส OTP ที่ส่งให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ในกรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนภายหลังการหักค่าดำเนินการจากธนาคารปลายทาง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินการตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินต่างประเทศเมียนมา APG ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด