เรื่องเด่น

พิเศษสำหรับธุรกรรมต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน เฉพาะลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้า Inactive ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราดเท่านั้น

อัพเดทวันที่ 15 มี.ค. 2566


เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย (ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 66)

โปรโมชั่น FX และ FX Options

 • Tomorrow, Spot, Forward หรือ FX Option กับธนาคารในปี 2565 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่ตั้งของสำนักงานในเขตพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนโดยกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น(ไม่รวมลูกค้ากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ประเภทบุคคลรับอนุญาต หรือ Money Changer) ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันจะต้องลงทะเบียนที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/1419 หรือ สแกน QR codeบนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ และจะต้องได้รับจดหมายตอบกลับทางอีเมลจากธนาคารว่าท่านได้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ธนาคารจะคิดมูลค่าของรางวัลจากยอดสะสมที่ลูกค้าทำธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประเภทที่กำหนดผ่านเจ้าหน้าที่ห้องค้าเงิน (Global Markets FX Sales) และ/หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai SmartFX และ/หรือ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศเมื่อโอนออกผ่านระบบ Krungthai Business และ/หรือ Krungthai Corporate Online ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.66 และไม่นับรวมยอดที่ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านKrungthai NEXT และ/หรือการซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศ (Banknotes) ทุกกรณี
 • การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
 • ของรางวัลคือบัตรกำนัล Central หรือ เทียบเท่า ลูกค้าไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะนำส่งรางวัลให้กับลูกค้าบุคคลที่มียอดสะสม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดโปรโมชัน และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าที่มีปริมาณธุรกรรมไม่ถึงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และ เงื่อนไข หรือ ยกเลิกโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ห้องค้าเงินที่ดูแลท่าน หรือ โทร.02-111-1119

โปรโมชั่น Outward Remittance

 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ 100 บาท สำหรับการโอนออกตัดบัญชีบาทเท่านั้น
 • เงื่อนไขและการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลการโอนเงินผ่าน Krungthai Business/ Krungthai Corporate Online เพิ่มเติมได้ที่ 02-111-9999