เรื่องเด่น

พิเศษ 2 ต่อ เพียงซื้อขาย FX ที่กรุงไทยวันนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ และลูกค้า FX Inactive

อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. 2566


เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย (ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.66)

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ หรือ *ลูกค้าFX Inactiveหมายถึง ลูกค้าที่ไม่ได้มีธุรกรรมแบบFX Today, Tomorrow, Spot, Forward หรือ FX Option กับธนาคารในปี 2565 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่ตั้งของสำนักงานในเขตพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนโดยกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น(ไม่รวมลูกค้ากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ประเภทบุคคลรับอนุญาต หรือ Money Changer) ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ห้องค้าเงินที่ดูแลท่าน หรือ โทร 02-111-1119 หรือ อีเมล  CorporateFXSales@krungthai.com
  • ธนาคารจะคิดมูลค่าของรางวัลจากยอดสะสมที่ลูกค้าทำธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประเภทที่กำหนดผ่านเจ้าหน้าที่ห้องค้าเงิน (Global Markets FX Sales) และ/หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai SmartFX ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.66 และไม่นับรวมยอดที่ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านKrungthai NEXT และ/หรือการซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศ (Banknotes) ทุกกรณี
  • การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • ของรางวัลคือบัตรกำนัล Central หรือ เทียบเท่า ลูกค้าไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารจะนำส่งรางวัลให้กับลูกค้าบุคคลที่มียอดสะสม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดโปรโมชัน และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าที่มีปริมาณธุรกรรมไม่ถึงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และ เงื่อนไข หรือ ยกเลิกโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ห้องค้าเงินที่ดูแลท่าน หรือ โทร.02-111-1119