เรื่องเด่น

ฟรีอินเทอร์เน็ต 10GB นาน 24 ชม. เมื่อเติมเงินทรูมูฟ ผ่านแอป Krungthai NEXT และ วอลเล็ตเป๋าตังเปย์

อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. 2566

ฟรีอินเทอร์เน็ต 10GB นาน 24 ชม. เมื่อเติมเงินทรูมูฟ เอชสะสมครบ 250 บาทภายในรอบเดือนปฏิทิน ผ่านแอป Krungthai NEXT และ วอลเล็ตเป๋าตังเปย์ (Paotang Pay) บนแอปเป๋าตัง

ก่อนเติมเงิน กด *900*9987# โทรออก เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินรับฟรีอินเทอร์เน็ต


เงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ/หรือ วอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง (“ลูกค้า”) ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กำหนด โดยธนาคารและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอมอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB นาน 24 ชั่วโมง ให้แก่ลูกค้าที่ทำรายการเติมเงินมือถือสะสม (เฉพาะเครือข่ายทรูมูฟ เอช) ภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติมครบปั๊บ รับเน็ตฟรี” นี้ได้ ด้วยการลงทะเบียน โดยกด *900*9987# แล้วกดโทรออก ทำรายการ 1 ครั้ง โดยระบบจะส่งข้อความยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง SMS
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินที่มีสถานะการใช้งานปกติ สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ (ยกเว้น ตัวแทนเติมเงินทรูไม่สามารถร่วมรายการได้)
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิ์พิเศษนี้ให้เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น
 • เติมเงินสะสมครบ 250 บาทต่อเดือน (นับตามรอบเดือนปฏิทิน) ลูกค้าที่ลงทะเบียนจะได้รับฟรีอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G 10GB นาน 24 ชั่วโมง โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทรูมูฟ เอชจะนำส่งข้อความแจ้งเตือนการได้รับสิทธิ์ดังกล่าวผ่านทาง SMS
 • จำกัดสิทธิ์การรับอินเทอร์เน็ตฟรี 10GB นาน 24 ชั่วโมง ได้ 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS
 • การเติมเงินสะสมจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และจะเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารและบริษัทจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารและบริษัทเป็นสำคัญ
 • สิทธิ์การรับอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง , Krungthai NEXT หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่ กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการซื้อสินค้า/ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุผิดพลาดหรือความบกพร่องอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ บริการดังกล่าวทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง ที่ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1242 หรือ www.truemove-h.com
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Krungthai NEXT และ เป๋าตังเปย์ (Paotang Pay)ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ ที่ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1242 หรือ www.truemove-h.com