เรื่องเด่น

เที่ยวอย่างเฮ เปย์อย่างชิล กับบัตร Play

อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. 2566

พิเศษ! สำหรับลูกค้าบัตร Play รับคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท!

เพียงใช้จ่ายบัตรฯ สะสม ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 1. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าของบัตร Play (“ลูกค้า”) เท่านั้น โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร Play สะสมครบ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การรับคูปองส่วนลด LAZADA 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และจำกัด 1,500 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 4. ธนาคารจะส่งคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 50 บาท ไปที่เมนู “คูปองของฉัน” ที่ที่เป๋าตังเปย์วอลเล็ต* ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายใน 30 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ในขณะที่ธนาคารทำการส่งคูปองส่วนลด LAZADA ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรปกติ และเป๋าตังเปย์วอลเล็ตยังไม่ถูกปิด และยังคงใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง อยู่เท่านั้น ทั้งนี้ "วันทำการ" หมายถึงวันทำการตามปกติของธนาคารที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน
 5. คูปองส่วนลด LAZADA นี้สามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชันลาซาด้า และเว็บไซต์ www.lazada.co.th โดยลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้คูปองส่วนลดนี้
 6. ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสคูปองส่วนลด LAZADA ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน และต้องชำระด้วยบัตร Play เท่านั้น
 7. คูปองส่วนลด LAZADA นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 8. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของคูปองส่วนลดนี้ หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 9. คูปองส่วนลด LAZADA นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 10. คูปองส่วนลด LAZADA นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
 11. ธนาคาร และ ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ”
 12. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 14. ธนาคาร และ ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ ลาซาด้า ถือเป็นที่สิ้นสุด