เรื่องเด่น

แคมเปญ Krungthai Birthday

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2566


ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

รับเงินคืน สูงสุด 5.2 % เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรมธรรม์ใหม่จะต้องนำส่งและอนุมัติ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 –31 มีนาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประกันรับจริงต่อกรมธรรม์
(เฉพาะการซื้อประกันหมวดรายปีเท่านั้น)

มูลค่าเงินคืนที่ขายกรมธรรม์ใหม่ตามเงื่อนไข

กลุ่มที่ 1 :
iInvest
กลุ่มที่ 2 :
iWealthy
กลุ่มที่ 3 :
iLink
กลุ่มที่ 4 :
ผลิตภัณฑ์ iCare, iShield, iHealthy Ultra, Life Ready, Life Retire 5
กลุ่มที่ 5:
ผลิตภัณฑ์รายสามัญอื่นๆที่มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม MEA Extra

25,000 – 29,999 บาท

-

 -

5% + 0.2%
5% คำนวนจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก RPP + คำนวณจาก 0.2% ของเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ (LSTU) เป็นมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียม มูลค่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ บัญชีลูกค้า

-

-

30,000 บาทขึ้นไป

0.2%

4%

เงินคืน
มูลค่า 500 บาท

เงินคืน
มูลค่า 500 บาท

การคำนวณมูลค่าเงินคืน

มูลค่าเงินคืน
คำนวณจาก 0.2% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและ ค่าธรรมเนียมประกันภัย มูลค่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

มูลค่าเงินคืน
คำนวนจาก 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก(RPP) ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน(RTU)และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU) มูลค่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

มูลค่าเงินคืน
คำนวณจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริงของกรมธรรม์ราย สามัญ (AP)

มูลค่าเงินคืน
คำนวณจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริงของกรมธรรม์ราย สามัญ (AP)


สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC 

 • ชำระเบี้ยฯของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเต็มจำนวน เลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% หรือ คะแนนพิเศษสูงสุด 25% เมื่อชำระเบี้ยประกัน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิต KTC รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข

 1. กรมธรรม์ใหม่จะต้องนำส่งและอนุมัติภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566
 2. สงวนสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางสาขาของธนาคารเท่านั้น
 3. กรมธรรม์ฉบับใหม่ต้องเป็นกรมธรรม์รายสามัญ (AP) เท่านั้น ไม่นับรวมกรมธรรม์ประกันกลุ่มทุกประเภท
 4. ผลิตภัณฑ์ MRTA, GLTSP และ Life Super Save 14/5 ไม่ร่วมรายการแคมเปญดังกล่าว
 5. กรมธรรม์ที่มีส่วนลดต่าง ๆ บริษัทฯ จะนับผลงานจากเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. ค่าเบี้ยประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามตารางข้างต้น จะถูกคำนวณตามเบี้ยประกันรับจริง (FYP) เพื่อรับของรางวัล (นับร้อยละ 100 จากเบี้ยประกันรับจริงที่ได้รับ) เบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง (FYP) คำนวณจาก
  • 100% ของเบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง ของกรมธรรม์รายสามัญ (AP)
  • กรมธรรม์ iWealthy นับ 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก(RPP) , ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน(RTU)และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU)
  • กรมธรรม์ iInvest คำนวณจาก 0.2% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมประกันภัย ณ วันที่ทำประกัน
  • กรมธรรม์ iLink นับ 100% ของเบี้ยประกันภัยเพื่อความคุ้มครอง(RPP) และ 0.2% ของเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU) หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ
 7. สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับจริง (FYP) ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น โดยจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าที่กำหนดต่อ 1 กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินคืนมากที่สุดต่อ 1 บัญชีลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข
 8. กรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขมากกว่า 1 โครงการ ในระยะเวลาโครงการเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลโครงการ 1 รายการต่อ 1 บัญชีลูกค้าเท่านั้น
 9. การรับเงินคืน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยของผู้เอาประกัน กรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันหรือผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต (แล้วแต่กรณี)จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ณ วันทำรายการซื้อประกันภัยและคงสถานะเป็นบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก หากบัญชีดังกล่าวถูกปิดบัญชีหรือไม่มีสถานะเป็นบัญชีจนถึงวันที่โอนเงินคืน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของธนาคาร
 10. การรับเงินคืน จะได้รับหลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลา Free look period แล้วเท่านั้น (ระยะเวลา 60 วัน)
 11. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจของธนาคารฯเป็นที่สิ้นสุด

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

พิเศษ !! รับบัตร Starbuck E-Coupon สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันวินาศภัย ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค 66 - 31 มี.ค 66 รายละเอียด ดังนี้


ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแคมเปญ
ประกันอุบัติเหตุ,ประกันการเดินทาง, ประกันภัยโรคมะเร็ง, ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย,ประกันภัยทรัพย์สินในบ้าน,ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยกรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส
ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ไม่เข้าร่วมแคมเปญ*
เงื่อนไขแคมเปญ รับสิทธิพิเศษ
สำหรับกรมธรรม์เบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5,700 บาทขึ้นไป บัตร Starbuck E-Couponมูลค่า 300 บาท

หมายเหตุ *ยกเว้น PA สุขใจชัวร์ , PA loan (สินเชื่อปลอดภัย และ PA super protection) และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านอยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย
เงื่อนไข

 1. ลูกค้าจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย เช่น ประกันอุบัติเหตุ, ประกันการเดินทาง, ประกันภัยโรคมะเร็ง , ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย, ประกันภัยทรัพย์สินในบ้าน,ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยกรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น และมีการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง มีวันเริ่มคุ้มครองในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
 2. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ ตามเงื่อนไขแคมเปญข้อที่ 1 โดยชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,700 บาทขึ้นไปต่อ 1 กรมธรรม์
 3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ที่ ไม่เข้าร่วม แคมเปญ ได้แก่ PA สุขใจชัวร์ , PA loan (สินเชื่อปลอดภัย และ PA super protection) และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านอยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย
 4. กรมธรรม์ที่มีการยกเลิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษได้ หากกรณีมีการส่งมอบสิทธิพิเศษไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน
 5. ลูกค้าจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและครบถ้วน ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สาขาของธนาคาร หากกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ไม่สามารถติดต่อหรือนำส่งสิทธิพิเศษได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีดังกล่าว
 6. บัตร Starbuck E-Coupon จะจัดส่งให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย หลังจากสิ้นสุดแคมเปญฯ ภายใน 60 วัน ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารในวันที่ซื้อประกันภัย
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรทราบ

 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น 
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


บมจ.ทิพยประกันภัย

เมื่อลูกค้าทำรายการซื้อ ประกันสุขภาพ Health DIY (บมจ. ทิพยประกันภัย) ผ่าน Application Krungthai Next ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม2566 – 31 มีนาคม 2566 ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรับสิทธิพิเศษฉลองวันเกิดธนาคาร รับGift Voucher Lotus สูงสุด1,000 บาท และสิทธิ์ผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC มีรายละเอียด ดังนี้


ผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขแคมเปญ รายการส่งเสริมการขาย
ประกันสุขภาพ Health DIY (บมจ. ทิพยประกันภัย) ต่อที่ 1 :
ผ่อน 0% 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยฯตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 :
รับ Gift Voucher Lotus 300 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ 6,000-9,999 บาท
รับ Gift Voucher Lotus 1,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ 10,000 บาทขึ้นไปเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพ Health DIY ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ภายในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม2566 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น โดยความคุ้มครองกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 2. Gift Voucher Lotus จะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนสมัครทำประกันภัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ซื้อประกันภัยสำเร็จ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่งของรางวัล
 4. ของรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. กรณีของรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Gift Voucher Lotus เป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นสิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. ทิพยประกันภัย กำหนด

ข้อควรทราบ

 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


ผลิตภัณฑ์กองทุน

โปรโมชั่นซื้อ-สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเด่น จาก 7 บลจ. ชั้นนำ

โปรโมชั่น ซื้อ-สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเด่น จาก 7 บลจ.ชั้นนำ ระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566 สะสมรวม 50,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher Central มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท


ยอดซื้อ – สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับ Gift Voucher Central
50,000 ขึ้นไป 100 บาท
100,000 ขึ้นไป 200 บาท
200,000 ขึ้นไป 400 บาท
300,000 ขึ้นไป 600 บาท
400,000 ขึ้นไป 800 บาท
500,000 ขึ้นไป 1,000 บาท
600,000 ขึ้นไป 1,200 บาท
700,000 ขึ้นไป 1,400 บาท
800,000 ขึ้นไป 1,600 บาท
900,000 ขึ้นไป 1,800 บาท
1,000,000 ขึ้นไป 2,000 บาท

*ของสมนาคุณ Gift Voucher Central หรือ บัตรกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า
เงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 2. ยอดซื้อ –สับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นสะสมในระยะเวลาที่กำหนด นับจากยอดเงินลงทุนภายใต้เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยเดียวกัน กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชีทางธนาคารจะนับรวมยอดเงินที่ลงทุนแต่ละกองทุนภายในระยะเวลาแคมเปญ โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
 3. ยอดสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่ร่วมโปรโมชั่น นับจำนวนเงินเฉพาะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง KTSS, KTSV, KTPLUS และ KTSTPLUS-A เท่านั้น
 4. สำหรับยอดซื้อ –สับเปลี่ยนเข้ากองทุน ตามเงื่อนไข ธนาคารจะส่ง Gift Voucher Central หรือ บัตรกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าให้กับลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ และนำส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร เท่านั้น
 5. ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้ Gift Voucher Central เป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 6. มูลค่ารางวัลรวมภาษีแล้ว
 7. สงวนสิทธิ์รางวัล 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดรายการ
 8. ธนาคารกรุงไทย สงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของสมนาคุณ/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของ บลจ.กรุงไทย และ ธนาคารกรุงไทย ได้อีกในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ โดยการจัดสรรของสมนาคุณ/รางวัลใดๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของ ธนาคารกรุงไทย
 9. ธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของธนาคารกรุงไทยถือเป็นที่สุด


โปรโมชั่นเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ KTX ผ่านแอป Krungthai NEXT


ต่อที่ 1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่กับ KTX

ต่อที่ 2 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เพิ่ม สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ
เงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX (“บริษัทฯ”) ไม่ว่าจะเปิดผ่านช่องทางใด เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับ Starbucks e-Coupon ทั้งหมด 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดดังนี้
  • ต่อที่ 1 จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า และจำกัดรวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ต่อที่ 2 จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า และจำกัดรวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ
 • จำกัดสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาท/ลูกค้า (รวมทั้งต่อ 1 และต่อ 2) ตลอดระยะเวลา รายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับรายการส่งเสริมการขาย ต่อที่ 2 ลูกค้าสามารถเข้าเงื่อนไขเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 รายการ โดยไม่มีจำนวนเงินขั้นตํ่า
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งรางวัลให้ทาง E-mail Address ตามข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี ภายใน 30 วันทำการของบริษัทฯ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดส่งรางวัลให้ได้ เนื่องจาก E-mail Address ที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่า เป็นการสละสิทธิ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ www.krungthaixspring.com/th/privacy-policy
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ 02-695-5555


สมัครบัตรเครดิต KTC รับบัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท

สำหรับผู้สมัครบัตรหลักใหม่ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 66และมีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน จากวันที่อนุมัติบัตรเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท ให้เฉพาะผู้สมัครที่สมัครบัตรเครดิต KTC ที่เป็นบัตรหลักใหม่ (บัตรฯ) ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 และได้รับการอนุมัติบัตรฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้สมัครบัตรหลักใหม่ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน
  • ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก แต่ยกเลิกบัตรฯ ดังกล่าวมาแล้วเกิน 24 เดือน
  • ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรเสริม ในปัจจุบัน
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC VISA COMMERCIAL, KTC-AGODA MASTERCARD ทุกประเภท, KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC JCB ULTIMATE ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สำหรับบัตรเครดิต KTC-AGODA MASTERCARD ทุกประเภท, KTC-BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD ทุกประเภท, KTC JCB ULTIMATE สมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรโมชั่นของประเภทบัตรฯ ที่สมัคร โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.ktc.co.th/credit-card
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด, รายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/ KTC Mobile/ KTC Online, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัล Starbucks ตามรายการนี้ที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดสูงสุด 200 บาท ต่อสมาชิก 1 รายเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks ที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของสมาชิกที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของเคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามที่กำหนดทั้งนี้เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาการใช้บัตรกำนัล Starbucks ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้หลังบัตรกำนัลหรือตามที่ Starbucks กำหนด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัล Starbucks ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีจำทำการจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks ให้กับสมาชิก โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ รายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบบัตรกำนัล Starbucks ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/ บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/ บริการ หรือต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตผู้จำหน่ายและ/ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร KTC PHONE 02 123 5000