เรื่องเด่น

เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 18 เดือน

อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 2566


เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 18 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.50%ต่อปี
เปิดรับฝาก 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
  • บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ)
  • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ)
  • ราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล (017))
 • อัตราดอกเบี้ย : 1.50% ต่อปี
 • วันเปิดรับฝาก 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาท
 • ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
 • ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย, ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นทีฝากไว้กับธนาคาร
 • ครบกำหนดฝากให้ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขที่บัญชีเดิม
 • ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด

Product Catalog-TH
Product Catalog-TH  
(0.11 MB) PDF
Product Catalog-EN
Product Catalog-EN  
(0.10 MB) PDF
Sales Sheet-TH
Sales Sheet-TH  
(0.11 MB) PDF
Sales Sheet-EN
Sales Sheet-EN  
(0.08 MB) PDF