เรื่องเด่น

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการฯ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

อัพเดทวันที่ 9 ม.ค. 2566


รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย
เงินได้
ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ปีที่ 1 : MRR + 0.25% ต่อปี* (7.12%)
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร
เงินได้
น้อยกว่า 25,000 บาท
มีบุคคลค้ำประกัน ปีที่ 1 : MRR + 0.25% ต่อปี* (7.12%)
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร
เงินได้
น้อยกว่า 25,000 บาท
ไม่มีบุคคลค้ำประกัน ปีที่ 1 : MRR + 2.25% ต่อปี* (9.12%)
 หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

*MRR = 7.12% ต่อปี ณ วันที่ 13 เม.ย. 66


ระยะเวลาโปรโมชั่น :
สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
 2. หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ
 3. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 4. ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิม การขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการฯ

 1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการฯ
 2. หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น
 3. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 4. ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้ จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด (เฉพาะสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการฯ)
 5. หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด (เฉพาะสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการฯ)
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ : เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด