เรื่องเด่น

โปรโมชัน สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ

อัพเดทวันที่ 5 ม.ค. 2567


รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

1. สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

2. สำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ
ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. (รับบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย)

เดือนที่ 1 - 6 : เริ่มต้น MRR -0.25% ต่อปี*(7.32%)
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

เดือนที่ 1 - 6 : เริ่มต้น MRR +0.25% ต่อปี*(7.82%)
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

*อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 8.32% - 11.32% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง MRR +0.75% ต่อปี ถึง MRR +3.75% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น :
สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 1 เม.ย. 67 -31 ก.ค. 67

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.
1.1 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.
1.2 หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ
1.3 มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
1.4 ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้

2. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
2.1 รับบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
2.2 หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ
2.3 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป, พนักงานราชการ มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
2.4 ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด
  5. หนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด
  6. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ : เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด