เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 2565

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(Government Savings Bond Happy Saver FY. B.E. 2566)
วงเงินจำหน่าย
วงเงิน 45,000 ล้านบาท
ระยะเวลาการจำหน่าย
13 – 20 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี
รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี
วันที่จำหน่าย
วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสูง (บาท)
กลุ่มที่ 1 ช่วงที่ 1
13 - 14 ธ.ค. 65 (วันจองซื้อ)
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
วงเงินจำหน่าย: 40,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 3 ปี (SB25DB) และ รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)
1,000 ไม่จำกัด
กลุ่มที่ 2 ช่วง 2
19 - 20 ธ.ค. 65
สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
วงเงินจำหน่าย: 5,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 10 ปี (SB32DA)
1,000 ไม่จำกัด
วิธีการจัดสรรพันธบัตร

กลุ่มที่ 1
ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot first (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรในรอบสุดท้ายคงเหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกราย จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการแบบสุ่ม (random) จัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้จองซื้อรายละ 1,000 บาท จนครบวงเงินจำหน่ายพันธบัตร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร เนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 

กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

การจ่ายดอกเบี้ย
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) และ 7 ปี (SB29DB) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี
  • พันธบัตรรุ่น 10 ปี (SB32DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 19 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ธันวาคม 2568
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ธันวาคม 2572
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) ครบกำหนดไถ่ถอน 19 ธันวาคม 2575
การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

  • พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) และพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566
  • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินเนื่องมาจากการอย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำการซื้อ 2 วันทำการ

การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร
Krungthai NEXT และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน