เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 2565

ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เปิดจำหน่ายระหว่าง

วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(Government Savings Bond Happy Saver on 1 Baht Bond FY. B.E. 2566)
วงเงินจำหน่าย
วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
รุ่นอายุพันธบัตร
รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA)
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ระยะเวลาการจำหน่าย
7 - 20 ธันวาคม 2565
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขา ธ. กรุงไทย)
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูงต่อราย
100 - 20,000,000 บาท
(ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 7 ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายนของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
- พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DA) ครบกำหนดไถ่ถอน 7 ธันวาคม 2568
- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DA) ครบกำหนดไถ่ถอน 7 ธันวาคม 2572
การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
สามารถใช้พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันได้หลังจากวันที่ทำการซื้อ 2 วันทำการ
ช่องทางการจำหน่าย
วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง