เรื่องเด่น

สมัครเป๋าตังเปย์ เพย์บาทเดียว ได้เคี้ยวไบท์ส ไทม์

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2565


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
สมัครเป๋าตังเปย์ให้คุณเอนจอย วอลล์ ไบท์ส ไทม์ ได้จ่ายเพียงบาทเดียว สมัครแล้วกดรับคูปองส่วนลดเลย
(คูปองส่วนลดมูลค่า 11 บาท) จะกินคนเดียวหรือจะเคี้ยว อร่อยแชร์กับเพื่อนๆก็คุ้ม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ 22 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66
สิทธิ์มีจํานวนจํากัด รีบสมัครเลย!


ข้อกําหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์คูปองส่วนลด 11 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อซื้อไอศกรีม วอลล์ไบท์ส ไทม์แพ็ค 2 ชิ้น (มูลค่า 12 บาท) โดยต้องชําระผ่านวอลเล็ตเป่าตังเปย์ ที่รถไอศกรีมวอลล์ที่ร่วมรายการและรับชําระค่าสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้น
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. เว้นแต่จะครบตามจํานวนสิทธิ์ที่กําหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 3. จํากัดจํานวนกดรับคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์/ลูกค้า/เดือน และจํากัด 135,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ และจํานวนสิทธิ์มีจํานวนจํากัดต่อเดือนดังนี้
  • 22 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 จํากัด 25,000 สิทธิ์แรก
  • 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 จํากัดสิทธิ์ 55,000 สิทธิ์แรก
  • 1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 จํากัดสิทธิ์ 55,000 สิทธิ์แรก
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว เท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถกดรับคูปองส่วนลดได้ในวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง*
 6. คูปองส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้-สามารถใช้ได้ผ่านการชําระเงินด้วย บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นวอลเล็ตเป๋าตังเปย์โดยลูกค้าต้องสมัคร วอลเล็ตเป่าดังเปย์ และกดเก็บคูปองสิทธิพิเศษนี้แล้วเสร็จ จึงสามารถใช้คูปอง ส่วนลดร่วมกับการชําระเงินได้
 7. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลด จากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคําสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 8. คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสําคัญ
 10. ธนาคารและ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด (“บริษัท”) ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการ ขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้ เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ ธนาคารกําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคําตัดสินของธนาคาร และ/หรือ บริษัท เป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือ การจําหน่าย และ/หรือนําเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลายชํารุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดัง กล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้รับความ เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของไอศกรีมวอลล์ติดต่อศูนย์บริการผู้บริโภคของบริษัท โทร. 02-026-1648

วิธีการเก็บคูปองส่วนลด 11 บาท*

 1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. สมัครบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 3. กดปุ่ม เก็บคูปอง ในวอลเล็ตเป๋าดังเปย์ เพื่อเข้าหน้ารวมคูปองสิทธิเศษ 4. กดเลือกคูปองส่วนลด 11 บาท เมื่อซื้อไอศกรีมวอลล์ไบทส์ไทม์ ณ รถไอศกรีมวอ ลล์ที่ร่วมรายการ
 4. กดเลือกคูปองส่วนลด มูลค่า 10 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ทีร้าน ค้าถุงเงินที่รวมรายการ
 5. ศึกษาเงื่อนไขของคูปอง และกดเก็บคูปอง
 6. คูปองที่ถูกเก็บเรียบร้อยแล้ว สามารถไปเปิดดูในแถบ "คูปองของฉัน"

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์คูปองหน้าร้านค้า (รถไอศกรีมวอลล์ที่ร่วมรายการ)

 1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. กดเข้า วอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 3. กดปุ่ม สแกนจ่าย ณ รถไอศกรีมวอลล์ที่ร่วมรายการ
 4. กรณียังไม่ได้กดเก็บคูปอง ระบบจะขึ้นว่าคุณมี 1 คูปองที่ใช้ได้บนหน้าการชําระเงิน และจะต้องกดปุ่มเก็บคูปองให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถใช้ส่วนลดได้
 5. กรณีกดเก็บคูปองแล้วเสร็จ ระบบจะคํานวณส่วนลดให้อัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบรายละเอียดการชําระเงิน และกดปุ่มถัดไป
 7. กดปุ่ม ยืนยันการชําระเงิน