เรื่องเด่น

สมัครเปย์ปุ๊บรับปั๊บ

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2565


สมัครเป๋าตังเปย์วันนี้ กดรับคูปองส่วนลดรวมมูลค่าสูงสุด 50 บาท (มูลค่า 10 บาท จํานวน 5 คูปอง)
จำกัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตังแต่ 22 พ.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566 สิทธิมีจํานวน จํากัด รีบสมัครเลย!
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สําหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการเป๋าตังเปย์ (“ลูกค้า”) ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กําหนด โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อชําระค่า สินค้าและบริการผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ ตังแต่ 50 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ
 2. จํากัดจํานวนกดรับคูปองส่วนลด สูงสุด 5 สิทธิ/ลูกค้า และจํากัด 500,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยคูปองส่วนลดจะทยอยนําเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตัง และจะเริ่มเติมคูปองส่วนลดในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตามรอบทุกวันจันทร์ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป และพฤหัสบดี ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจํานวนคูปองส่วนลดตามที่ธนาคารกําหนดในแต่ละรอบ ทังนี้ตามจํานวนคูปองส่วนลดในแต่ละรอบ การให้รับคูปองส่วนลดตามที่ธนาคารกําหนด
 3. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 4. สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่สมัครวอลเล็ตเป๋าตังเปย์สําเร็จบนแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถกดรับคูปองส่วนลดได้ในวอลเล็ตเป๋าตังเปย์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและสามารถใช้คูปองส่วนลดร่วมกับการชําระเงินผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ ทังนี้ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของการใช้คูปอง ตามที่ธนาคารกําหนดเท่านัน
 6. จํากัดการใช้ 1 คูปองส่วนลดนี้ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
 7. สงวนสิทธิการใช้คูปองส่วนลด ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ และจะต้องรับชําระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้น
 8. คูปองส่วนลดที่กดรับสามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองนั้นๆกําหนด กรณีใช้คูปองไม่ทันในเวลาที่กําหนดจะไม่สามารถขอหรือชดเชยด้วยวิธีการใดๆ ได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคําสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 10. คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขาย นี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสําคัญ
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้า ทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือ ทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกําหนด เว้นแต่มีเหตุ จําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ใดๆ ทีเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคําตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 13. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือ การจําหน่าย และ/หรือนําเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชํารุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 15. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการเก็บคูปองส่วนลด ในวอลเล็ตเป๋าตังเปย์

 1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. สมัครบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 3. กดปุ่ม เก็บคูปอง ในวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ เพื่อเข้าหน้ารวมคูปองสิทธิเศษ
 4. กดเลือกคูปองส่วนลด มูลค่า 10 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ที่ร้านค้าถุงเงินที่รวมรายการ
 5. ศึกษาเงื่อนไขของคูปอง และกดเก็บคูปอง
 6. คูปองที่ถูกเก็บเรียบร้อยแล้ว สามารถไปเปิดดูใน แถบ "คูปองของฉัน"

ขั้นตอนการใช้สิทธิคูปองส่วนลดหน้าร้านค้าถุงเงิน

 1. เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 2. กดเข้า วอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 3. กดปุ่ม สแกนจ่าย และทำการสแกน QR ร้านค้าถุงเงินที่รวมรายการ
 4. กรณียังไม่ได้กดเก็บคูปองระบบจะขึ้นว่าคุณมี 1 คูปองที่ใช้ได้บนหน้าการชำระเงิน และจะต้องกดปุ่มเก็บคูปองให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถใช้ส่วนลดได้
 5. กรณีกดเก็บ และกดใช้คูปองแล้วเสร็จ ระบบจะคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และกดปุ่มถัดไป
 7. กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน