เรื่องเด่น

iQIYI ดูฟรี VIP 7 วัน (มูลค่า 69 บาท)

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2565


ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้คูปอง iQIYI VIP 7 วัน

 1. เปิดแอป iQIYI และกดปุ่ม VIP ที่หน้าหลัก
 2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้า VIP เลือก “คําถามที่พบบ่อย”
 3. เลือก “รหัสบัตรกํานัล”
 4. ล็อกอินบัญชีผู้ใช้ และโค้ด iQIYI VIP ที่ได้รับ


ข้อกําหนดและเงือนไขการใช้คูปอง iQIYI VIP 7 วัน

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทําขึ้น เพื่อเป็น สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการเป๋าตังเปย์ (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์2566 เว้นแต่จะครบตามจํานวนสิทธิก่อนที่จะครบ กําหนดระยะเวลาดังกล่าว
 2. ลูกค้าใช้โค้ดสิทธิพิเศษ(“โค้ด”) รับฟรี iQiyi VIP 7 วัน มูลค่า 69 บาท จํากัดการรับสิทธิ 1 รหัส / 1 สิทธิ จํากัดสิทธิรวม 33,000 สิทธิ/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 3. ลูกค้าแลกรับสิทธิ iQIYI VIP โดยไปที่ www.iQ.com/vip/codekey โดยล็อกอินบัญชี iQIYI และใส่โค้ด VIP ที่ได้รับ
 4. กรุณากดรับสิทธิผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตังค์ พร้อมแสดง QR หรือ Barcode ส่วนลด ใน โทรศัพท์มือถือของท่านแก่พนักงานก่อนรับสิทธิ ลูกค้าต้องใช้โค้ดได้ภายใน 10 นาที หลัง กดยืนยันใช้คูปอง หากเกินเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ
 5. ขอสงวนสิทธิในการใช้โค้ด iQIYI VIP สําหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านัน
 6. หากลูกค้าทีได้รับสิทธิเป็นสมาชิก iQIYI VIP อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ VIP เพิมตามระยะเวลา ที่ได้รับ
 7. หลังจากลูกค้ายืนยันการใช้โค้ดแล้ว ไม่สามารถนําโค้ดนั้นๆ กลับมาใช้ซํ้าได้
 8. โค้ดไม่สามารถยกเลิก / โอน / เปลียน / คืนเงิน / ทอนเป็นเงินสดได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจาก ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ เกียวกับสินค้า /บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกียวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข ข้อกําหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการมีผล ใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอืนตามทีธนาคารกําหนด เว้นแต่มีเหตุ จําเป็นทีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่า คําตัดสินของ ธนาคารเป็นทีสุด
 11. เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที iQIYI กําหนด
 12. ธนาคารให้ความสําคัญเป็นอย่างยิงในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ได้ที https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอืนตามทีธนาคาร กําหนด
 13. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมและเงือนไขได้ทีเว็บไซต์ของธนาคาร
 14. หากมีคําถามในการใช้งาน สามารถติดต่อ iQIYI ได้ทีอีเมล์contactus@qiyi.com