เรื่องเด่น

เช็กอินเป๋าเปย์ เฮรับคุ้ม

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2565


ลูกค้ากดเช็กอินที่หน้าบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เช็กอินสะสมครบทุก 10 ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง
แลกรับคูปองส่วนลด มูลค่ารวม 90 บาท (รับคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท, 20 บาท, และ 50 บาท ตามลำดับ)

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.
เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่กดเช็กอินที่หน้ากิจกรรม (“ลูกค้า”) ‘เช็กอินเป๋าเปย์เฮรับคุ้ม’ ในหน้าบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยการเช็กอินครบทุก 10 ครั้ง ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 90 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
  • เมื่อเช็กอินครบ 10 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ขั้นต่ำ 50 บาท/รายการ ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ
  • เมื่อเช็กอินครบ 20 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่ม มูลค่า 20 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ขั้นต่ำ 50 บาท/รายการ ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ
  • เมื่อเช็กอินครบ 30 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่ม มูลค่า 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ขั้นต่ำ 70 บาท/รายการ ณ ร้านค้าถุงเงินที่ร่วมรายการ
 2. จำกัดสิทธิ์การกดเช็กอินได้ 1 ครั้ง/ลูกค้า/วัน และจำกัดสิทธิ์การกดเช็กอินสะสมได้สูงสุด 30 ครั้ง/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 3. จำกัดการได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 3 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย และจำกัด 55,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 4. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น. เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 5. รางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองส่วนลดนั้นๆ กำหนด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยมูลค่าตามคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการใดๆ ให้แก่ท่าน
 6. คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 9. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 10. เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 11. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง (อัพเดทแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด) และสมัครบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 2. เข้าไปที่หน้าบริการวอลเล็ตเป๋าตังเปย์
 3. กดแบนเนอร์ ‘ภารกิจและเกม’
 4. กดเลือกกิจกรรม 'เช็กอินเป๋าเปย์เฮรับคุ้ม' > กดปุ่ม 'เริ่มเช็คอินเลย!'
 5. เมื่อเช็กอินสะสมครบทุกๆ 10 ครั้ง จะได้รับจะได้รับคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท, 20 บาท, และ 50 บาท ตามลำดับ
 6. สามารถตรวจสอบคูปองส่วนลดที่ได้รับ โดยเข้าไปที่ ‘ภารกิจและเกม’ > กดเลือก ‘คูปองของฉัน’ > กดเลือกรางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรม ‘เช็กอินเป๋าเปย์เฮรับคุ้ม’ > อ่านรายละเอียดและกดใช้งานคูปอง