เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน 45 บาททุกเดือน แค่ช้อปด้วยบัตร Play

อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 2565


รับเครดิตเงินคืน 45 บาท เมื่อทำรายการซื้อสินค้า

และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาท/บัตร/เดือน


(จำกัด 1 บัตร/สิทธิ์/เดือน I จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน รวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ลูกค้า”) ได้แก่ ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการบัตร Play จะได้รับเครดิตเงินคืน 45 บาท เมื่อทำรายการซื้อของผ่านบัตรครบ 1,000 บาท/บัตร/เดือน
 2. จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 สิทธิ์/เดือน รวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะตัดรอบการทำเครดิตเงินคืนทุกสิ้นเดือน และ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าวอลเล็ตเป๋าตังเปย์ที่ผูกกับบัตร Play นั้น ของลูกค้าภายใน 30 วันทำการของธนาคารนับจากวันตัดรอบการทำเครดิตเงินคืน
 4. การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม เฉพาะรายการใช้จ่ายที่สมบูรณ์ ไม่นับรายการยกเลิก คืน หรือ Refund ต่างๆ
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูล ของธนาคารเป็นสำคัญ
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 9. กรณีเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 10. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่  https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 11. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111