เรื่องเด่น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 7 ให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565

อัพเดทวันที่ 15 พ.ย. 2565


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 7 ให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)
ราคาเสนอขายไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วย
ประมาณการผลตอบแทนในปีแรก 8.0%/1 ทั้งนี้ขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้าย
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย

ระหว่างวันที่
15 - 18 พฤศจิกายน 2565

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ตามเวลาทำการ หรือ
ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย Money Connect ผ่าน Application Krungthai Next หรือ
Money Connect by Krungthai

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02-111-1111


คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ: :
  • การลงทุนในหน่วยทรัสต์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอรับและศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างระมัดระวัง ตลอดจนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดพิจารณาคำเตือนและข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนี้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานก.ล.ต.
  • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีที่มีผู้จองซื้อของซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแล้ว
  • กองทรัสต์ฯ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขาย หน่วยทรัสต์และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  • การจัดสรรหน่วยทรัสต์ขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย
  • กองทรัสต์ WHART มีลักษณะคล้ายกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ระดับ 8

หมายเหตุ: /1 อ้างอิงประมาณการการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยที่ 0.80 บาทต่อหน่วยจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และราคาเสนอขายสูงสุด