เรื่องเด่น

ประกาศ ธนาคารแจ้งปิดรับฝาก เงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (เปิดรับฝากถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)

อัพเดทวันที่ 11 พ.ย. 2565

เงินฝากประจำ Step Up
สู้เงินเฟ้อ
ระยะเวลา 13 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
1.15% ต่อปี

ปิดรับฝาก ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (เปิดรับฝากถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 6 1.00% ต่อปี
เดือนที่ 7 - 12 1.20% ต่อปี
เดือนที่ 13 1.75% ต่อปี

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
  - บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ)
  - นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ)
  - ราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล (017))
 • อัตราดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-6 = 1.00%, 7-12 = 1.20%, 13 = 1.75% ต่อปี
 • วันเปิดรับฝาก 30 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2565
 • การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท
 • ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
 • ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย, ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นทีฝากไว้กับธนาคาร
 • ครบกำหนดฝากให้ถือว่าเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ 13 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขที่บัญชีเดิม
 • ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย