เรื่องเด่น

สมัครบัตร Play ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร

อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 2565


สมัครเลย!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกและจัดส่งบัตร
(มูลค่ารวม 92 บาท) สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตร Play
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  1. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
  2. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตร Play บนเป๋าตังเปย์ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรมูลค่า 50 บาท และค่าธรรมเนียมการจัดส่งบัตร มูลค่า 42 บาท มูลค่ารวม 92 บาท
  3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย และจำกัด 15,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  4. สิทธิประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  7. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
  8. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
  9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Play ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111