เรื่องเด่น

เที่ยวไทย เที่ยวนอก ช้อปออนไลน์ Krungthai Travel Card คุ้ม 2 เด้ง

อัพเดทวันที่ 29 ก.ย. 2565


เด้ง 1 : รูดใช้จ่ายสะสม ทั้งใน/ต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์ รับ Starbucks e-voucher สูงสุด 4,000 บาท

ยอดรูดสะสม/เดือน (บาท) รับStarbucks e-voucher (บาท)
40,000 - 199,999 100
200,000 - 499,999 500
500,000 - 999,999 1,500
1,000,000 ขึ้นไป 4,000

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ LINE Krungthai Connext Rich Menu, LINE Krungthai Connext Push, Application Krungthai NEXT


เด้ง 2 : แลกเงิน เรทดี ถูกจริง คุ้มเวอร์


ลงทะเบียนฟรี
ผ่าน Krungthai Connext
สมัครบัตร/แลกเงินเลย
ผ่าน Krungthai NEXTขั้นตอนการลงทะเบียน


1. กดลงทะเบียนที่เมนู Krungthai Travel Card
2. กด "ลงทะเบียนฟรี" ที่ปุ่มใต้ภาพ
3. ได้รับข้อความตอบกลับทางไลน์
"คุณลงทะเบียนร่วมแคมเปญเที่ยวไทย เที่ยวนอก ช้อปออนไลน์ Krungthai Travel Card คุ้ม 2 เด้ง เรียบร้อยแล้ว"ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับ Starbucks e-voucher สูงสุด 4,000 บาท

 1. เมื่อลูกค้าผู้ถือบัตร Krungthai Travel VISA Card หรือ Krungthai Travel UnionPay Debit Card (“ผู้ถือบัตร”) มียอดใช้จ่ายสะสมชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร่วมรายการ ทั้งการทำรายการในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือช้อปออนไลน์ ด้วยสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศตามที่ให้บริการใน Krungthai Travel VISA Card หรือ Krungthai Travel UnionPay Debit Card ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Starbucks e-voucher ดังนี้
  (1) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน เทียบเท่าตั้งแต่ 40,000 – 199,999.99 บาท รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 100 บาท
  (2) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน เทียบเท่าตั้งแต่ 200,000 – 499,999.99 บาท รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 500 บาท
  (3) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน เทียบเท่าตั้งแต่ 500,000 – 999,999.99 บาท รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 1,500 บาท
  (4) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน เทียบเท่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 4,000 บาท
  (5) ธนาคารจำกัดการมอบ Starbucks e-voucher ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้สิทธิ์สูงสุด เพียง 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน โดยธนาคารจำกัดการมอบ Starbucks e-voucher ตลอดระยะเวลาแคมเปญ รวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อผู้ถือบัตรต่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  ตัวอย่างการใช้จ่ายและสิทธิ์รับ Starbucks e-voucher
  มียอดใช้จ่ายสะสมรวมในเดือน ต.ค. = 60,000 บาท ได้รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 100 บาท
  มียอดใช้จ่ายสะสมรวมในเดือน พ.ย. = 700,000 บาท ได้รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 1,500 บ.
  มียอดใช้จ่ายสะสมรวมในเดือน ธ.ค. = 1.2 ล้านบาท ได้รับ Starbucks e-voucher มูลค่า 2,400 บ. (เนื่องจากได้รับ Starbucks e-voucher ในเดือน ต.ค. และ พ.ย. แล้ว มูลค่า 1,600 บ. ในเดือน ธ.ค. จึงได้รับเพิ่ม 2,400 บ.)
  (6) ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการผ่าน Krungthai Travel VISA Card หรือ Krungthai Travel UnionPay Debit Card ได้แก่ ยอดเบิกถอนหรือกดเงินสด, ยอดใช้จ่ายในหมวดประกัน และ/หรือ ประกันควบการลงทุน Unit link (MCC 5960, 6300, 6211) การซื้อกองทุนรวม (MCC 6211) สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (MCC 8211, 8220, 8244, 8249, 8299) ยอดชำระภาษีอากรต่างๆ (MCC 9311) การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ (MCC 6012) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก
  (7) บัตรเสริมสามารถร่วมแคมเปญได้ โดยยอดใช้จ่ายจะแยกคำนวณระหว่างบัตรหลักและบัตรเสริม
  (8) ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 1 ครั้งภายในระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางสื่อใดสื่อหนึ่งที่ธนาคารกำหนด เช่น LINE Krungthai Connext Rich Menu, LINE Krungthai Connext Push, Application Krungthai NEXT โดยคลิกปุ่มลงทะเบียน และปรากฎข้อความแจ้งว่า “คุณลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญเรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนสำเร็จ โดยยอดใช้จ่ายสะสมจะนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ตามเงื่อนไขของแคมเปญ
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ในแต่ละรอบเดือน ดังนี้ - เดือนที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. – 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. - เดือนที่ 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0.00 น.– 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. - เดือนที่ 3 : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 0.00 น.– 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ ไม่สามารถโอนยอดใช้จ่ายเดือนก่อนหน้า ไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในรอบเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 3. ธนาคารจะมอบ Starbucks e-voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายตามเกณฑ์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายในแต่ละรอบเดือนตามที่ธนาคารกำหนด โดยแจ้งผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาแคมเปญและไม่ปิดกั้นการรับข้อความ
 4. ตลอดระยะเวลาแคมเปญ กรณีผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบ Starbucks e-voucher โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆได้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้าและหรือ/บริการ ด้วย Krungthai Travel VISA Card หรือ Krungthai Travel UnionPay Debit Card (“บัตร”) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ Starbucks e-voucher ให้แก่ผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด หรือถูกยึด หรือถูกอายัด หรือ Krungthai Travel Card ที่ยังไม่ถูกยกเลิก จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบ Starbucks e-voucher
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 5. กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข Starbucks e-voucher

 1. Starbucks e-voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ ทุกสาขาในประเทศไทย ตามมูลค่าที่ได้รับ
 2. ผู้ถือบัตรสามารถนำ Starbucks e-voucher มาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 3. เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-voucher เป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด