เรื่องเด่น

คุ้มทุกการเดินทาง พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท

อัพเดทวันที่ 27 ก.ย. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ EEC เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ที่ M-Flow พร้อมรับเครดิตเงินคืน 20 บาท/บัตร/เดือน (รวมสูงสุด 80 บาท ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

สมัครใช้งานระบบ M-Flow

www.mflowthai.com

หรือ

แอปพลิเคชัน mflowthai


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ประเภทบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ EEC (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ www.mflowthai.com หรือแอปพลิเคชัน mflowthai (“ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • เมื่อลูกค้าชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรดังกล่าว สะสมครบตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 20 บาท
 • ธนาคารจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และสูงสุด 200 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ ทั้งนี้ เวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ EEC ที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 20 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์บันทึกรายการใช้จ่ายตามวัน และเวลาที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการใช้บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ EEC ตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ EEC ที่ทำรายการ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายในแต่ละรอบเดือนปฏิทิน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรฯ ที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิตกรุงไทยที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111