เรื่องเด่น

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ ดอกเบี้ยพิเศษ 3.50% ต่อปี*

อัพเดทวันที่ 9 ก.ย. 2565

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  MRR – 2.72% = 3.50% ต่อปี
(ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR - 1.345% = 4.875% ต่อปี )

หมายเหตุ : *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR-2.72% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 7 ก.ย. 65)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65


ระยะเวลากู้ สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ที่ยังไม่มีวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯกับธนาคาร (รายใหม่)**
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
  • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น)

หมายเหตุ : **ลูกค้ารายใหม่ ไม่รวมลูกค้ารายเดิมที่เพิ่มวงเงินทุกกรณี (กรณีขอวงเงินกู้ยังไม่เต็มสิทธิเดิม หรือ มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ กรณี Top Up)