เรื่องเด่น

หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

อัพเดทวันที่ 24 ส.ค. 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้  A+(tha)
โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

เปิดจองซื้อ
22 - 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด)
(จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)
28 - 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
(จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Krungthai Contact Center 02-111-1111

คำเตือน:  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:  การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565  
(2.94 MB) PDF