เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 2565

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Government Savings Bond Happy Savings FY. B.E. 2565
วงเงินจำหน่าย
วงเงินไม่เกิน 21,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 3-4 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี)
รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 3-6 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 7-8 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี)
รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 4-8 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี)
วันที่จำหน่าย
วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสูง (บาท)
กลุ่มที่ 1 ช่วงที่ 1
22 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. - 24 ส.ค. 65 เวลา 15.00 น.
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
วงเงินจำหน่าย: 20,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 5 ปี (SBST276B) และ 10 ปี (SBST326B)
1,000 2,000,000
กลุ่มที่ 2 ช่วง 2
29 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. - 30 ส.ค. 65 เวลา 15.00 น.
สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
วงเงินจำหน่าย: 1,000 ล้านบาท
รุ่นอายุ: 10 ปี (SBST326C)
1,000 ไม่จำกัด
ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ
 1. ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SBST276B SBST326B และ SBST326C) ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565
 2. ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร
วิธีการจัดสรรพันธบัตร

- กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท วงเงินจัดสรรสูงสุดต่อรายไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

- กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์แบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายหรือวงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคารคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

 • ผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจองซื้อกรณีที่ผู้จองซื้อดำเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และพิจารณาจัดสรรวงเงินพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร
 • กรณีตรวจพบภายหลังการจัดสรรพันธบัตรว่าเป็นการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด
การจ่ายดอกเบี้ย
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนกันยายน ธันวาคม มีนาคม และมิถุนายนของทุกปี
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม และมิถุนายนของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276A) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2570
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326A) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2575
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) ครบกำหนดไถ่ถอน 20 มิถุนายน 2575
การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป -
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำการซื้อ 2 วันทำการ

การทำธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตร
Krungthai NEXT และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน