เรื่องเด่น

โปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนรายใหม่ (KTAM New Customer) ไตรมาส 3/2565

อัพเดทวันที่ 20 ก.ค. 2565
สำหรับลูกค้ากองทุนรายใหม่
(KTAM New Customer)
ที่มียอดลงทุนสะสม ระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
รวม 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินคืนเข้ากองทุนรวม KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท

เกณฑ์ลูกค้ากองทุนรายใหม่
 • ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารมาก่อน
 • ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่เคยลงทุน
 • ลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารและแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวมากกว่า 2 ปี และบัญชีกองทุนปิดไปแล้ว (Non Active)
กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ทุกประเภทกองทุน ยกเว้นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ระยะเวลาโปรโมชั่น
 • 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 (ตามวันและเวลาทำการของกองทุนรวม)
ช่องทางเปิดบัญชี
 • แอปฯ Krungthai NEXT
  (เปิดบัญชีผ่านแอปฯ Krungthai NEXT คลิก
 • สาขาธนาคารกรุงไทย
ช่องทางลงทุน
 • แอปฯ Krungthai NEXT
  (เปิดบัญชีผ่านแอปฯ Krungthai NEXT คลิก
 • สาขาธนาคารกรุงไทย
 • แอปฯ KTAM Smart Trade

เงื่อนไข

 • บลจ.กรุงไทย จะโอนเงินคืนเข้ากองทุน KTSTPLUS หรือ กองทุนเทียบเท่า มูลค่า 100 ให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ
 • มูลค่ารางวัลรวมภาษีแล้ว
 • สงวนสิทธิ์รางวัล 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดรายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กำหนด ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน | ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา