เรื่องเด่น

เงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ

อัพเดทวันที่ 14 ก.ค. 2565

เงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ
ระยะเวลา 13 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี
เปิดรับฝาก 15 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1-6 1.00% ต่อปี
เดือนที่ 7-12 1.20% ต่อปี
เดือนที่ 13 1.75% ต่อปี

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :
  1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
    บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ) นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ)
  2. อัตราดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-6 = 1.00%, 7-12 = 1.20%, 13 = 1.75% ต่อปี วันเปิดรับฝาก 15 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  3. การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท
  4. ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  5. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  6. ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย, ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นทีฝากไว้กับธนาคาร
  7. ครบกำหนดฝากให้ถือว่าเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ 13 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขที่บัญชีเดิม
  8. ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด

Product Catalog : Special Fixed Deposit (Thai version)
Product Catalog : Special Fixed Deposit (Thai version)  
(0.13 MB) PDF
Product Catalog : Special Fixed Deposit (English version)
Product Catalog : Special Fixed Deposit (English version)  
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ ระยะเวลาฝาก 13 เดือน
Sales Sheet : เงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ ระยะเวลาฝาก 13 เดือน  
(0.19 MB) PDF
Sales Sheet : Special 13-Month Step Up Soo Ngern Fer Fixed Deposit Account
Sales Sheet : Special 13-Month Step Up Soo Ngern Fer Fixed Deposit Account  
(0.17 MB) PDF