เรื่องเด่น

ร่วมบุญบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

อัพเดทวันที่ 13 พ.ค. 2565

กรุงไทย เติมบุญ - วันมาฆบูชา

วิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญ
ผ่าน 3 เหตุการณ์สำคัญ
เพียงสแกน QR Code ง่ายๆ ก็ได้บุญ
ขอให้ผลบุญครั้งนี้
นำพาความสุขทั้งกายและใจ
ให้ท่านสมความปรารถนากับทุกเหตุการณ์ของชีวิต สาธุ สาธุ สาธุ

ในวันประสูติ
เกิดขึ้นที่ลุมพินีวัน ครั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า "เราเป็นผู้เลิศของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลก และนี่เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป” จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญของการกำเนิดพระพุทธศาสนา
มาร่วมทำบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อส่งต่อให้กับเด็กแรกเกิด ด้วยการสแกน

ในวันตรัสรู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ครั้งนั้น พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ ธรรมอันเป็นความจริง 4 ประการ นั่นคือ “อริยสัจสี่” หลักคำสอนที่ชาวพุทธยึดถือได้ทุกยุคสมัย
ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
สมุทัย คือ ความจริงอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์
นิโรธ คือ การดับทุกข์
มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์
อันประกอบด้วย มรรค มี 8 ประการ
ร่วมทำบุญกับการศึกษา เติมบุญช่วยเพิ่มสติปัญญา สแกนเลย! โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ (ศรีประชาสรรค์)

ในวันปรินิพพาน
มีเหตุการณ์ ณ เมืองกุสินารา ในครั้งนั้น พระองค์ทรงให้ปัจฉิมโอวาทแก่ภิกษุ และผู้มาเข้าเฝ้าว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
ร่วมทำบุญสร้างฌาปนสถาน เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ประมาท และส่งผลช่วยต่อให้อายุยืนยาว ไร้โรคภัย ให้กับวัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ สแกนง่ายๆ
ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking