เรื่องเด่น

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (debt consolidation)

อัพเดทวันที่ 18 มี.ค. 2565

แนวทางการช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการรวมหนี้
(debt consolidation)
รวมหนี้ภายในธนาคารกรุงไทย 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ / หรือทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • สินเชื่อบุคคล (ที่ไม่มีหลักประกัน) ได้ทั้งกรณีที่ไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ(PL) และกรณีที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL)
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ/หรือสินเชื่อบุคคลต้องไม่เป็นบัญชีที่มีคำสั่งศาลพิพากษา
การให้ความช่วยเหลือ
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลังช่วง teaser rate + 2.00% ต่อปี (teaser rate = อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยภายหลังช่วงโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย)
วงเงินกู้
 • รวมหนี้ภายในสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าจดจำนอง
เอกสาร/เงื่อนไขอื่นๆ
 • คำขอเข้ามาตรการ debt consolidation
 • เอกสารส่วนตัว
 • เอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน
และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจ
รวมหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น มารวมหนี้ไว้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มี่อยู่กับธนาคารกรุงไทย รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น มารวมไว้ที่ธนาคารกรุงไทย
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ / หรือทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารกรุงไทย และมีบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/สินเชื่อบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่น และไม่มีประวัติการค้างชำระ
การให้ความช่วยเหลือ
 • ให้สินเชื่อ Home For Cash สำหรับปิดหนี้สินเชื่อบุคคล /บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจ
 • แล้วนำมาผูกหลักประกันกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย
 • ให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับ Refinance และสินเชื่อ Home For Cash ในคราวเดียวกัน
อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดดังนี้
 • ทางเลือกที่ 1: ปีที่ 1-3 = 5.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.76% ต่อปี)
 • ทางเลือกที่ 2: ปีที่ 1-3 = MRR-1.35% ต่อปี หลังจากนั้น MRR % ต่อปี (EIR*= 5.70% ต่อปี)
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)* คำนวณจากวงเงินกู้ 340,000 ระยะเวลากู้ 18 ปี ผ่อนชำระ 2,700 บาท/เดือน MRR=6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 64)
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home For Cash สำหรับ Refinance ตามรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้
 • สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าประเมินราคา
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าประกันอัคคีภัย
 • ค่าจดจำนอง
เอกสาร/เงื่อนไขอื่นๆ
 • คำขอสินเชื่อ และคำขอเข้ามาตรการ debt consolidation
 • เอกสารส่วนตัว / เอกสารรายได้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • เอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • หลักฐานภาระหนี้จากสถานการณ์การเงินเดิมที่ต้องการนำไปรวมหนี้
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลามาตรการ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ช่องทางยื่นคำขอมาตรการ
สาขาของธนาคารกรุงไทย


คำถามที่พบบ่อย
เป็นการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น ของลูกหนี้ภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันและ/หรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเหลืออยู่
บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus, สินเชื่อกรุงไทยใจดี เป็นต้น
ไม่สามารถใช้วงเงินต่อได้
ไม่สามารถยกเลิกได้
ค่าอากรแสตมป์ และค่าจดจำนองในส่วนของสินเชื่อบุคคลที่นำมาผูกหลักประกัน
จะต้องยกเลิกการใช้บัตร
ไม่สามารถทำได้ ต้องรวมหนี้เต็มจำนวน
สาขา B ติดต่อสาขาที่มีบัญชีสินเชื่อบุคคล
ไม่ทำให้เสียประวัติข้อมูลเครดิต หากลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จก่อนที่เป็นหนี้เสีย และกรณีผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่มีประวัติค้างชำระสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด