เรื่องเด่น

โปรโมชั่นโอนย้าย LTF ปี 2565

อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 2565
ลูกค้าโอนเงินลุนทุนใน LTF ของบลจ.อื่น มายัง LTF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2565 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท (เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ระยะเวลา : 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเงินโอนจาก LTF ของบลจ.อื่น มาลงทุนในกลุ่มกองทุน LTF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย โดยต้องมียอดเงินโอนดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 เท่านั้น
  • ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนจาก LTF ของบลจ.อื่น มาลงทุนในกลุ่มกองทุน LTF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย ที่ทำรายการ ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565” หักด้วย “ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF ของ บลจ.กรุงไทย ไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566” ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน LTF ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน LTF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2564 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
  • ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2566 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2566
  • กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
  • บลจ.กรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา