ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทยกำหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

อัพเดทวันที่ 23 ก.ค. 2564
“ธนาคารกรุงไทยกำหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และวางแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานควรให้ความสำคัญและช่วยกันสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ สร้างความพึงพอใจสูงสุด สนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน...”
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ
“...ในปี 2564 ธนาคารยังมุ่งเน้นการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกรอบ Market Conduct อย่างเข้มข้น พนักงานควรตระหนักถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ช่วยกันยกระดับ Market Conduct Rating ของธนาคาร ให้อยู่ในระดับที่ดี และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง...”
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
“...ธนาคารได้วางแนวทางปฏิบัติ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ไว้อย่างชัดเจน และปลูกฝังให้อยู่ในใจพนักงาน โดยยึดหลักการ 4 ไม่ คือ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ ขอให้พนักงานร่วมใจช่วยกันส่งมอบบริการที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรม ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงและเท่าเทียม สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำต้นแบบที่ลูกค้าเชื่อมั่น และไว้วางใจ...”
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
"...ธนาคารได้ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกรอบ Market Conduct อย่างสม่ำเสมอ พร้อมปรับกระบวนการโดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม..."
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

แนะนำสำหรับคุณ