ข่าวและประกาศ

U APP กรุงไทยสุดปัง ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยใหญ่สู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร

อัพเดทวันที่ 13 ก.ค. 2563

       วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ. ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่สอดคล้องกับ New Normal และเตรียมเชื่อมต่อ Digital Healthcare ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ 

       นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วย Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร รวมถึงการสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชั้นเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสดโดยสามารถทำรายการและเลือกชำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์  ซึ่งสอดคล้องกับ New Normal 

       นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน University Application โดยร้านค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรับชำระเงิน ซึ่งจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเงินเข้า ช่วยบริหารจัดทางการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูง มุ่งหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

       รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา เปิดเผยว่า “ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรแล้ว เรายังมีเครือข่ายเกษตรกรจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ซึ่งแม่โจ้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture เพื่อภาคการเกษตรไทย  และจากสถานการณ์ล่าสุดของวิกฤติไวรัสโควิด – 19 ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และปรับตัวอย่างมากบนโลกออนไลน์ ทำให้กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาศักยภาพและสังคมเกษตรให้เข้าสู่ตลาดการค้าบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้มุ่งต่อยอดกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวว่า ตามแผนนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำเมืองอัจฉริยะด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายหลักของแผนงานดังกล่าว จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้าง Smart City ให้กับเมืองชลบุรี โดยเริ่มจากการพัฒนาสังคมขนาดเล็กภายในรั้วสถาบันโดยการสร้างมหาวิทยาลัยอัจฉริยะร่วมกับธนาคารกรุงไทย และต่อยอดไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมต่อระบบ Smart Healthcare ซึ่งแผนงานทั้งหมดนี้นับเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความสุข และยั่งยืน

       รศ. ดร. คมสัน มาลีสี กล่าวว่า KMITL University Application ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจในการชำระเงินผ่าน QR Code ที่ร้านค้า เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าว จะถูกนำมาใช้เป็นแพล็ตฟอร์มหลักในการรองรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์ความร่วมมือที่ทางสถาบันได้ร่วมกับกรุงไทย ผ่านศูนย์นวัตกรรม NEXT Creator Space (NEXT Lab) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ผ่าน KMITL University Application เพื่อเชื่อมโยงการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ตลอดจนผลักดันให้สถาบันฯ ได้ก้าวสู่ Digital University อย่างแท้จริง

       รศ. ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เน้นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในยุคดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับระบบการเรียนการสอน เปลี่ยนให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี และขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมระบบตารางรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เดินทางสะดวกและคล่องตัว และสนับสนุนการเดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อตอกย้ำการสร้าง Smart Green University

       ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการดำเนินงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล พร้อมร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนา University Application นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิต​ประ​จำวัน​​ของนักศึกษาและบุคลากร และเป็นการยกระดับคุณภาพระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล​ได้อย่างเต็มตัว

       นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง กล่าวปิดท้ายว่า จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีของธนาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบเปิด ที่พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา ทั้งข้อมูลบัญชี การบริหารจัดการหอพักผ่าน Krungthai Dormitory Application ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา เป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักที่ธนาคารมุ่งเน้น นอกเหนือจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล และกลุ่มระบบขนส่งมวลชน อีกทั้ง ได้ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงทุก Ecosystem ของธนาคารให้สมบูรณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล เชื่อมต่อระบบ Digital Healthcare กับโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงสิทธิ์ภาครัฐได้ง่ายขึ้น ระบบขนส่งมวลชน ที่รับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เป็นต้น และเตรียมพบกับกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ในการเชื่อมโยงทุกมิติของการใช้ชีวิตสู่การเป็น Digital Lifestyle University ภายในเดือนสิงหาคมนี้


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
13 กรกฎาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ