ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทย จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2567

อัพเดทวันที่ 15 พ.ย. 2566

กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

ปฏิทินในปีนี้จึงผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100%
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อน
แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม
ซึ่งเป็นความมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

      

ปฏิทินประจำปี 2567

แนะนำสำหรับคุณ