ข่าวและประกาศ

คว้า 2 รางวัล “Real Impact Award 2565” ด้านส่งเสริมสังคม และธรรมาภิบาล

อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 2566


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัล Real Impact Award 2565 จัดโดยบริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่


รางวัลด้านการส่งเสริมสังคม (Social) จากความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการ กรุงไทยรักชุมชน และ รางวัลด้านธรรมาภิบาล (Governance) จากการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน


ธนาคารกรุงไทย ขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมกับการเสริมสมดุลใน 3 มิติคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อผลักดันองค์กรก้าวไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งในด้านการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเท่าเทียมกันทางเพศสตรี และเด็กหญิงทุกคน ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจัง

ด้านสังคม มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่าน โครงการกรุงไทยรักชุมชน และโครงการอื่นๆ ที่ร่วมดำเนินการกับองค์กรพันธมิตร โดยมีเป้าประสงค์หลักในการสนับสนุนอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง เสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

ด้านธรรมาภิบาล มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต (Anti-corruption) เพื่อผลักดันสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


ทีม Marketing Strategy 
12 มิถุนายน 2566

แนะนำสำหรับคุณ