ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย” ร่วมเติมต่อลมหายใจผู้ป่วยระยะท้าย

อัพเดทวันที่ 12 เม.ย. 2566


ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบความห่วงใย ร่วมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง และคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ด้วยการดูแลรักษาที่บ้าน ผ่านโครงการ “กรุงไทย x เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย” โดยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ “เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม”

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง และชีวาภิบาล ด้วยตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยให้ได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย โดยการรักษาแบบประคับประคองที่บ้านหรือ Palliative Care ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงชีวิต สอดคล้องวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยโครงการนี้บรรลุเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (No Poverty) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well-Being) เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมาย (Reduced Inequalities) และเป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships For The Goals)


ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามโครงการ “กรุงไทย x เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย”
โดยบริจาคผ่าน กรุงไทยเติมบุญ QR e-Donation
ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการเยือนเย็น เลขที่บัญชี 597-0-51018-1ทีม Marketing Strategy
10 เมษายน 2566

แนะนำสำหรับคุณ