ข่าวและประกาศ

มอบเงินสนับสนุน สสน. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 25 ก.ค. 2565ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,740,000 บาท แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565 ในพื้นที่กลุ่มบริหารน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนโรงเรียนเฉลิมรัช จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน


ทีม Marketing Strategy
25 มิถุนายน 2565

แนะนำสำหรับคุณ