ข่าวและประกาศ

ผนึก กนอ.จัดสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม หนุน SME อนุรักษ์พลังงาน ตอบโจทย์ความยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 23 มี.ค. 2565

ธนาคารกรุงไทยจับมือกนอ. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพผลิต มุ่งอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเคียงข้าง SMEs ไทย สู่ความยั่งยืน

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability กรุงไทย  เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่พันธกิจใหม่ “To empower better life for all Thais” ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ โดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกมิติของการดำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ต้องปรับตัว เพื่อก้าวให้ทันกระแสโลก  

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบจัดการของเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของรัฐบาล  เป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (สินเชื่อสีเขียว) ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop หรือสินเชื่อพลังงานทดแทนที่ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก สินเชื่อ Robotic and Automation เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อรักกันยาวๆ(สินเชื่อระยะยาว) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 % ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น โดยความร่วมมือเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างลูกค้า SMEs ของธนาคารและผู้ประกอบการ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้าในการพัฒนาธุรกิจ  ขยายเครือข่ายการค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกันให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกับกนอ.ในครั้งนี้  จะตอกย้ำจุดยืนของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างทุกธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยและช่วยให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่ง ก้าวผ่านวิกฤติ โดยกรุงไทยพร้อมเคียงข้าง SMEs ไทย สู่ความยั่งยืน
ทีม Marketing Strategy
23 มีนาคม 2565 

แนะนำสำหรับคุณ