ข่าวและประกาศ

กรุงไทยยึดหลัก Market Conduct ดูแลลูกค้า เน้นให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

อัพเดทวันที่ 18 ก.ค. 2561

            นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงาน Market Conduct รวมใจกรุงไทย ให้บริการเป็นธรรม โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานร่วมงาน เพื่อนำ Market Conduct เป็นกรอบในการดำเนินงานให้กับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคน ร่วมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม สร้าง Public Trust และก้าวสู่การเป็นธนาคารคุณธรรม ที่อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

            นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการกรุงไทยคุณธรรม ล่าสุดธนาคารได้จัดงาน Market Conduct รวมใจกรุงไทย ให้บริการเป็นธรรม โดยได้ร่วมกันประกาศนำ Market Conduct หรือการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม มาเป็นกรอบในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นธรรม ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธนาคารให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

            “การยกระดับการดำเนินงานด้าน Market Conduct จะเริ่มตั้งแต่ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ กระบวนการขาย ต้องไม่มีการบังคับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว และต้องรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ การเฝ้าติดตามการปฏิบัติงาน ต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก มีการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการลงโทษ ตักเตือนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว”

            นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานได้ปฏิบัติตาม Market Conduct มาโดยตลอด สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำว่าธนาคารให้ความสำคัญและจริงจังกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ ที่สำคัญ ปราศจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
18 กรกฎาคม 2561

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ