ข่าวและประกาศ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา ปี 2565

อัพเดทวันที่ 28 ธ.ค. 2564

       ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา ปี 2565 ในการสำรวจฯ ดังกล่าว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะทำการสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการที่สาขาของธนาคารฯ และทำการส่ง SMS Click link โดยมุ่งเน้นถึงประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ณ สาขาที่ท่านไปใช้บริการ

       ทั้งนี้ การสำรวจจะดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารฯ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยธนาคารฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไว้เป็นความลับ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสำรวจผ่าน SMS Click link มา ณ โอกาสนี้

แนะนำสำหรับคุณ