ข่าวและประกาศ

ปรับปรุงวันมีผลบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Krungthai NEXT Savings ที่เปิดผ่าน Krungthai NEXT Application เป็นวันที่ 5 กันยายน 2564

อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2564

       ตามที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Krungthai NEXT Savings สำหรับบัญชีที่เปิดผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการจำกัดจำนวนการเปิดบัญชี ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อผู้ฝาก 1 ท่าน เป็น สูงสุดไม่เกิด 1 บัญชีต่อผู้ฝาก 1 ท่าน นั้น

       ธนาคารใคร่ขอแจ้งปรับปรุงวันมีผลบังคับใช้ สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Krungthai NEXT Savings ที่เปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application ดังกล่าวข้างต้น จากเดิมมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ (เดิม) เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ (ปรับปรุง)

จำกัดจำนวนการเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application
สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อผู้ฝาก 1 ท่าน

จำกัดจำนวนการเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application
สูงสุดไม่เกิน 1 บัญชีต่อผู้ฝาก 1 ท่าน


       หมายเหตุ: กรณีผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai NEXT Savings ซึ่งเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2564 มากกว่า 1 บัญชี ธนาคารของสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางดังกล่าวได้เพิ่มเติม โดยผู้ฝาก ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากมีความประสงค์จะเปิดบัญชีมากกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าวสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้เพิ่มเติม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง

       อนึ่ง กรณีมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นๆของธนาคารเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-111-1111


ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แนะนำสำหรับคุณ