ข่าวและประกาศ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชน ผ่านตู้ ATM / เครื่อง EDC หรืออุปกรณ์อื่นใดของธนาคาร

อัพเดทวันที่ 8 มิ.ย. 2564

       ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้มีการขอความยินยอมในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มาใช้บริการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนผ่าน ตู้ ATM/เครื่อง EDC หรืออุปกรณ์อื่นใดของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน เพื่อการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ประสงค์นั้น

       เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านที่มาใช้บริการ ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารได้รับจากการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนวันที่ของประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน เพื่อการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ท่านประสงค์ ภายในระยะเวลา จากเดิม 90 วัน เป็น 1 ปี นับจาก (และรวมทั้ง) วันที่ท่าน Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ หากธนาคารไม่ได้รับการปฏิเสธการดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจากท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจาก (และรวมทั้ง) วันที่ประกาศหนังสือฉบับนี้ ธนาคารจะดำเนินการตามที่แจ้งข้างต้นต่อไป

       ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะปฏิเสธการดำเนินการของธนาคารในการขยายระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ Call Center 02 111 1111

       ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าทุกท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy


ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แนะนำสำหรับคุณ