ข่าวและประกาศ

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฎในสำเนาเอกสารแสดงตน

อัพเดทวันที่ 17 มี.ค. 2564

       ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้มีการเก็บสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากธนาคาร (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากธนาคารในการเข้าทำธุรกรรมหรือใช้บริการกับธนาคารนั้น

       เนื่องจากสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารแสดงตนดังกล่าวอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ปรากฏอยู่บนสำเนาและ/หรือภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฎอยู่บนเอกสารดังกล่าว

       เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของธนาคารสำหรับกรณีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจึงขอเรียนให้ลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการจากธนาคารทราบว่า ธนาคารจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฎอยู่บนเอกสารดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ธนาคารต้องอาศัยฐานความยินยอมตามกฎหมาย  ธนาคารจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) และจะดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฎอยู่บนเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากธนาคารไม่ได้รับการปฏิเสธการดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ดังกล่าวจากท่าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ประกาศหนังสือฉบับนี้ ธนาคารจะดำเนินการตามที่แจ้งข้างต้นต่อไป

       ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะปฏิเสธการดำเนินการของธนาคารในการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านที่ปรากฎอยู่บนเอกสารดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ Call Center 02 111 1111

       ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าทุกท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy 


ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แนะนำสำหรับคุณ