ข่าวและประกาศ

การสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงไทย ปี 2564

อัพเดทวันที่ 26 ม.ค. 2564
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของธนาคาร เพื่อทำการสำรวจความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในปี 2564

ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการที่สาขาของธนาคารฯ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้วิธีการสำรวจ 2 วิธี ดังนี้
  • สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลข 02-660-4493, 02-660-4494, 08-1343-0318
  • สำรวจผ่าน SMS Click link  
โดยมุ่งเน้นถึงประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ณ สาขาที่ท่านไปใช้บริการ การสำรวจครั้งนี้ธนาคารฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สาขาที่ใช้บริการ วันที่ใช้บริการของลูกค้าเท่านั้น โดยธนาคารฯ จะไม่ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การสำรวจจะดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารฯ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไป โดยธนาคารฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไว้เป็นความลับ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสำรวจผ่าน SMS Click link มา ณ โอกาสนี้