ข่าวและประกาศ

รายชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ลูกค้าให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อัพเดทวันที่ 31 ส.ค. 2561
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ ช่องทางในการติดต่อ เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น (ไม่รวมข้อมูลทางบัญชี) สำหรับลูกค้าผู้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทหรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ดังนี้
“กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ณ เดือนสิงหาคม 2561 : ”
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
บริษัทหรือนิติบุคคลนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ เดือนสิงหาคม 2561 :
 • บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
 • บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท แกลลัพ ประเทศไทย จำกัด
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และกรณีประสงค์ยกเลิกการให้ความยินยอม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของธนาคาร

แนะนำสำหรับคุณ