ข่าวและประกาศ

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมาก

อัพเดทวันที่ 14 ส.ค. 2565

รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

คุณสมบัติ
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • เป็นผู้มีใจรักการบริการ
  • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
  • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
  • สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
  • มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก