เรียนรู้การเงิน

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยคุณได้

อัพเดทวันที่ 28 ต.ค. 2562


ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยวางแผนทางการเงินได้ในอนาคต

บัญชีรายรับ-รายจ่าย วางแผนทางการเงินได้ในระยะยาว

เริ่มสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบันทึกค่าใช้จ่ายรายวันและรายเดือน

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและหักเงินเก็บออกก่อนใช้

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจดบันทึกรายการค่าใช้จ่าย

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยการวางแผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไป