คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

อาชีพของคุณคือ
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
บาท บาท
กรุณากรอกจำนวนระหว่าง 30,000 - 1,500,000
วงเงินที่ต้องการ
บาท
10,000 บาท 1,000,000 บาท
กรุณากรอกจำนวนระหว่าง 10,000 - 1,000,000
กรุณากรอกวงไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือน
12 เดือน 84 เดือน
กรุณากรอกระยะเวลาผ่อนชำระระหว่าง 12 เดือน - 84 เดือน
*ดอกเบี้ยกำหนดระยะเวลาชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 60 เดือน

ผลคำนวณ

คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
วงเงินที่ต้องการ
100,000 บาท
คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
อัตราดอกเบี้ยปกติ
22 %
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย
คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
ที่อัตราดอกเบี้ย
2,995 บาท
คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคล
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
ที่อัตราดอกเบี้ย
2,995 บาท
อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น
คำนวณยอดผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงไทย
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
ที่อัตราดอกเบี้ย
2,995 บาท
หมายเหตุ: ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
*สำหรับหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลง MOU เงื่อนไขให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง MOU ของธนาคารนั้นๆ