โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ
checkimg
ถูกต้องตามกฎหมาย
เอกชนมีระบบบำบัดขจัดมลพิษ และของเสียที่ได้มาตราฐาน
checkimg
คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
"เปลี่ยนมูลไก่ เป็นรายได้หลักล้าน" พบเคล็ดลับดีๆ จาก คิงส์เอ้กส์ ราชาไข่ไก่
ที่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็สร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจหลักล้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่

คุณสมบัติผู้กู้
  1. ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจกรรมของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการ อาทิ เช่น นิคม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
  2. เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

คำถามที่พบบ่อย

ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารและ ผ่านการรับรองจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://envfund.onep.go.th หรือ Facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.