สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม - ธนาคารกรุงไทย

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่นาน 7 ปี*
checkimg
ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
checkimg
กิจการยั่งยืน
คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
checkimg
ถูกต้องตามกฏหมาย
มีระบบบำบัดขจัดมลพิษ และของเสียที่ได้มาตรฐาน ใน 3 ลักษณะโครงการเฉพาะ*
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สินเชื่อสีเขียว – จุดเด่นผลิตภัณฑ์
"เปลี่ยนมูลไก่ เป็นรายได้หลักล้าน" พบเคล็ดลับดีๆ จาก คิงส์เอ้กส์ ราชาไข่ไก่
ที่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็สร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจหลักล้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่

คุณสมบัติผู้กู้
 1. ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจกรรมของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการ อาทิ เช่น นิคม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
 2. เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
 • โครงการต้องยังไม่เริ่มดำเนินการเมื่อยื่นขอสินเชื่อ
 • ห้ามมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระหนี้เดิมของตนเองที่มีอยู่กับธนาคาร (Refinance)
 • สามารถขอสินเชื่อใน 3 ลักษณะโครงการตามที่กองทุนฯ กำหนดเท่านั้น ได้แก่
  • โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบบำบัดอากาศ, น้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่ มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • โครงการติดตั้งระบบหมักมูลสัตว์ เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน กำลังการผลิตต่อเครื่องไม่เกิน 20 ตัน/วัน
  • โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบำบัด ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ตามระเบียบของธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารและ ผ่านการรับรองจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://envfund.onep.go.th หรือ Facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

หน่วยงานเอกชนที่สนใจ จะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร?

ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารและ ผ่านการรับรองจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://envfund.onep.go.th หรือ Facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.